Szórd szét kincseid, a gazdagság legyél te magad Weöres Sándor

2018. január 17., szerda

Becht Rezső emlékezete /1

Szerzőtársunk Turbuly Éva történész többek között a soproni hétköznapok kutatója is. Ebben a minőségében sokat foglalkozik az előző századforduló helyi szereplőivel, az aktivitásukat országhatárokon túlra is kiterjesztő értelmiség hagyatékával. Heltai Jenő háborús visszaemlékezései után jó alkalomnak látjuk egy kevésbé ismert, de nem kevésbé érdekes krónikás írásait ugyanebből a korszakból. Becht Rezső az 1944/45-ös év történéseit  Levelek Európából címmel írta meg Mikes Kelemenhez hasonlóan egy elképzelt barát, a Dél-Amerikában élő Mihály számára.  De ki is volt Becht Rezső?

Becht Rezső
Becht Rezső, aki 1893. június 5-én született Sopronban, 83 évvel később, 1976. július 6-án halt meg. Tanulmányait az evangélikus líceumban és Lipcsében, a kereskedelmi főiskolán végezte. Az I. világháborúban katona, 1915-től  hadifogoly volt. 1920-ban tért vissza Sopronba. Előbb a Wiener Bankverein soproni fiókjában dolgozott, majd 1926-tól a Soproni Vasárugyár vezető tisztviselője különböző beosztásokban egészen 1955-ig, amikor nyugdíjba vonult. Műveit magyar és német nyelven írta. Műfordítóként magyar költők, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Áprily Lajos, verseit fordította németre.
Neve máig ismerősen cseng Sopronban, a művelt olvasóközönség főleg a Soproni Szemlébe írt esszéit és verseit ismeri, a bécsi és prágai vezető napilapokban németül, illetve – ritkábban – Budapesten  megjelenő verseit és novelláit kevésbé.1 A mindennapi megélhetést, hosszú és gyakori utazásait Európa és a világ távolabbi zugaiba vasgyári munkája biztosította.
Az ő bevezetőjével – Az én városom címmel – indult 1937-ben a Soproni Szemle. A két háború közti időszak életének legtermékenyebb és talán legszebb korszaka. Szülővárosa rangos írónak ismerte el, könyveit, cikkeit két nyelven olvasták. 1932-től a Törvényhatósági Bizottság tagja, 1941-ben neki ítélték az 1921-es népszavazás emlékére alapított irodalmi Hűség-díjat. A háború előérzete mélységesen elkeserítette. Az Anschlusst követően utazásait nem folytatta, nem publikált német lapokban. A háborús évek leírása művének legmegrendítőbb, helytörténeti szempontból is legértékesebb fejezete. Ezt követően lefoglalta az 1952-ig orosz tulajdonba került gyár sorsa. Amint tehette, nyugdíjba vonult, visszaemlékezéseinek megírásába kezdett.Levelek Európából

Heltai Jenő háborús visszaemlékezései után jó alkalomnak látjuk egy kevésbé ismert, de nem kevésbé érdekes krónikás írásait ugyanebből a korszakból. Becht Rezső az 1944/45-ös év történéseit  Levelek Európából címmel írta meg Mikes Kelemenhez hasonlóan egy elképzelt barát, a Dél-Amerikában élő Mihály számára. Érdekessége még a részletnek, hogy benne Becht megemlékezik a „pesti sybaritákról”* akiknek el kellett viselniük az ostrom viszontagságait. 

Sopron, 1946. január 29-én


Kedves Mihály!
Az akasztófahumor egyik halhatatlan példája az a tavaly ilyenkor Németországban szárnyra kelt mondás: „Élvezzük a háborút, mert a béke szörnyű lesz!"
Annak a cinikus bölcsnek, aki ezt a mondást kitalálta, úgy látszik igaza volt: a béke bizonytalanságait az emberek nagy része nehezebben viseli, mint a háború irgalmatlan bizonyosságát. A legkurtább észnél is kurtább az emberi emlékezet. Lehet, hogy ezért nem őrült bele az emberiség saját történetébe.
Tavalyelőtt, Szilveszter éjszakáján, tehát 1944. december 31-én, amikor az óra éjfélt ütött az ablaktalan, légnyomástól megrokkant szobában – (akkor még voltak óráink) – csak a Sopronba menekült nyilasok üdvözölték alkoholmámoros lelkesedéssel a csodafegyvereket ígérő, győzelmet hozó új esztendőt, és nem vették észre, hogy a szoba sarkában tornyosodó útibőröndök és vasalt ládák gúnyosan belereccsentek a pohárkoccintásba. A Magyaróvárra menekült budapesti rádió „Csakazértis Budapest!" kiáltással sugározta az üres fejekbe az indulatok indulóját és a nyakatekert újévi szólamokat.
Pest és Buda pincéiben akkor már javában vezekeltek az emberek az ötvenhárom napos ostrom poklában. El tudod képzelni, Mihály, mit jelent civilizált emberek, pesti sybariták, kényes budai polgárok számára ötvenhárom nappalt és ugyanannyi éjszakát tölteni egy fantasztikus rémregény hőseiként a tömeg-óvóhely halálverítéktől savanyú áporodottságában, testi és lelki szennyében, hisztérikus szemérmetlenségében, míg fölötted bombák és aknák tépik a házat és benne otthonod minden féltett kincsét? Dehogy tudod elképzelni!
A kloákák patkányainak undorító életét könnyebb elképzelni, mert patkány és kloáka egybetartozó fogalmak, de írók, muzsikusok, tudósok, munkások, hivatalnokok, művészek, anyák és utcalányok, gyerekek és ölebek, betegek és haldoklók, nyirkos matracon összezsúfolva, piszkosan éhezve, a halál közelségétől és a pincefalak hidegétől vacogva, vaksin a lobogó mécseslángtól, arra várva, hogy egy félóra múlva talán a Lánchíd romjai mellett egy ingben-gatyában a jeges Dunába lökik a nyilasok, – ez több, mint amennyit az emberi képzelet ki tud agyalni, de még mindig kevesebb annál, amit az ember el tud viselni.
A halál is devalválódik, ha inflatorikus jelleget ölt.
Nálunk, Sopronban, a bombázások után a Szent Mihály-temetőben hosszú sorban feküdtek az összehordott hullák a temetkezési csarnok körül a gyepen, szétvetett karokkal vagy összekuporodva, mintha még mindig a visító bombák csattanását várnák. Reggeltől estig folyt a temetés futószalagon. Néhány gyors szenteltvíz suhintás, egy sietős ima, –  már jöhet a következő! Koporsó nélkül vagy kölcsönkoporsóban búcsúztak a világtól, a közvetlen családtagokon kívül senki sem ért rá megsiratni őket.
Tucatszám tűntek el emberek. Elmentek reggel sorban állni a pék előtt, és soha többé nem kerültek elő vagy csak hónapok múltán bányászták ki őket valamelyik összedőlt ház romjai alól. Volt, akiről mindenki úgy tudta, hogy a múlt héten a Malátagyárnál darabokra tépte a bomba és lám, tíz nap múlva az utcán szemközt jött és csodálkozott, hogy mért fogadják köszöntését oly riadtan.
Úgy kavarog az emlékezés az írógép betűi között, hogy szinte egymásba szaladnak. A sötétség megtelik villódzó fényekkel. Foszforeszkáló csíkok sebesen beszegnek egy-egy emléket, arcok ringanak a vízihullák zöld komorságával az emlékezet hullámain, a szem akaratlanul is az eget kutatja, a fül pedig – a veszély kifinomult érzékelője – megint kifeszíti a dobhártyát és várja a halálos dobverők pergését.
1944 szilveszterekor még három német katona lakott alattam: egy hallgatag, fiatal vasutas-hadnagy és két idősebb altiszt. Felhallatszott hozzám a rádiójuk, mely csak akkor halkult le, amikor a londoni vagy az Atlantik-Sender ideje közeledett.
Idefenn, hátát a langyos kandallónak támasztva, Eta ült, a december 6-i nagy bombatámadás zöldkesztyűs ismeretlenje, aki azóta fel-fel szökött hozzám a földszinten lévő menekült-lakásból. Nagy, ijedt szemével örökösen a riadót várta.
Mikor lesz már vége, mondja már! – kérdezte könyörögve.
Legkésőbb húsvétra, Eta.
És mikor lesz húsvét?
Április elsején.
Még három hónap! Istenem, meg fogom-e élni?! Pedig még alig éltem... Úgy félek!  Jaj, csavarja le a rádiót, nem halljuk, ha riadót fújnak!
Ma éjjel nem lesz riadó. Ma éjjel Foggiában is Szilvesztert ünnepelnek.
Nem lesz? Biztos? Akkor... akkor ma könnyelműek lehetnénk! Mondja, mért nem akar engem megcsókolni? Kabala vagy fogadalom?
Fogadalom.
Kár. Maga az első önzetlen férfi az életemben.
Hány éves maga, Eta? Tizenkilenc? Még sok csókot fog kapni életében.
Igen, de ha eltalál egy bomba...!
Így vágtam neki a sorsdöntő évnek, enyhe gúnnyal védekezve a lappangó érzelmesség ellen, iróniával hűtve a várakozás lázát. Az év hallatlan élményeket ígért és a kínhalál ezernyi lehetőségét.


*szibarita: elpuhult, kényelmes ember

2018. január 11., csütörtök

Shizoo éve

Hegyi Zoltán Imre Shizoo Cédrus Művészeti Alapítány, 2017

Tavaly júniusban itt híreszteltük, hogy a Könyvvizsgálók blog társszerzője, az Irodalmi szabad rablás költője Hegyi Zoltán Imre Prágai Tamás díjban részesült. A díj folyományaként immár könyvesboltokban első kötete a Shizoo.


Shizoo - a könyvcím egyben a szerző művészi avatárneve is - minden nap ír. A reggeli felkelés, fogmosás és reggeli része a napi vers. Húsz éve így megy ez már. Gyakran csak egy álomban materializálódott mondatfoszlány dolgozódik tovább, máskor egy nemrég látott képzőművészeti alkotás adja az inspirációt. Más írók és költők is hemzsegnek ebben az univerzumban, s így fűződik össze térben és időben 20. és 21. század, vers, regény, képzőművészet.

Móricz Zsigmond: Szegény emberek, Walton Eszter: Testvérek214 oldalnyi sűrű feldolgozni való ez a helyes kötet, melyben okostelefonnal olvasható kódok is felbukkannak.
Nagyon sok befogni, felfogni és Shizoo nem adja könnyen az élményt. Ahogy a költő megdolgozik a gondolatokkal, az olvasónak is bele kell süllyednie. Kérdezni, kutatni, kérdéseket feltenni. Olvasni a sorok között. Kibontani az üzeneteket, mint egy koant, amit a zen mester ad a tanítványnak. Apropó zen, Shizoo maga is tanítvány. Hazai iránymutatói Hamvas Béla, - ki épp az ő egy éves születésnapján halt meg - és Lao-ce magyar hangja, Weöres Sándor.
37 haiku is került a kötetbe, nekem ezek a legkedvesebbek. Sok közülük japán ihletre készült: Kawase Hasui, Shiro Kasamatsu fametszetei és a kortárs jégszobrász, Junicsi Nakamura fotói mellé. A buddhista gondolkodást, az itt és most szépségét, a szatori átélését sugallják Sasa Gyökér fotós és a tipográfus, képzőművész Kemény Zoltán művei is. És nem utolsó sorban Stekovics Gáspár. Az ő munkája a címlapfotó is a magányos stégről. Akármennyire is embert próbáló feladat volt a kötet anyagának összeválogatása, a szerzői jogok megszerzése, az, hogy ez a kép lesz a bejárat a Shizoo galaxisba, igen gyorsan nyilvánvaló volt a szerző számára. Sajnálatos, hogy neve kimaradt az impresszumból.

Ez az első nagy kötet, de tudva, hogy sok kimaradt a majd 1200 meglevő versből, sejthető, hogy ha a világegyetem is úgy akarja, lesz folytatás. Addig pedig, ha láttok egy pótkocsis biciklistát, aki minden hektika ellenére teljes lelkinyugalommal, felvéve a budapesti forgalom sajátos ritmusát teker a városban: hát Shizoot az munka közben. 

Könyvbemutató január 11-én, 20.15-től a Nyitott Műhelyben.
1123 Budapest, Ráth György utca 4.

Hunyadi utca-A vár alatt című verse a napokban került fel a Képírás online felületére.

Hegedűs Klár Rafael beszélgetése Hegyi Zoltánnal :

2018. január 6., szombat

Háború és Heltai

Egy 73 éves budapesti lakos békésen üldögél Bimbó út 4. szám alatti lakásában, rá-rápillant a Statisztikai Hivatal „sárga épületére”, kissé zavarja a Rózsadomb étteremből beszűrődő zene, annál is jobban zavarja a szomszédos házban komponáló Eisemann Mihály zenéje, és közben a városba szépen, lassan beszivárognak a németek. Legalábbis Heltai Jenő – a kor ismert színműírója, költője, újságírója, producere – dolgozószobájából nézve úgy tűnik. 1944. március 19-ét írunk, azaz írja ő, és e naptól kezdve egy éven át rögzíti az eseményeket.
„Naplómat magamnak írom. Fontoskodás és színezés nélkül, egyszerűen, szárazon, becsületesen. (…) Naplót írok csak, nem történelmet. Ezek az idők ne múljanak el számomra nyomtalanul.”
A Magvető kiadó által nemrég közzétett napló eseményei egy gyenge zsidó identitással rendelkező család kálváriáját tükrözik ettől a nevezetes naptól kezdve a város „felszabadulásáig”. Végigkövethetjük a napról napra történő jogvesztésük történetét és annak megélését, a közeledő fronttal együtt járó napi problémákat, aztán következik maga az ostrom, mindez számtalan ma már érdekes hírrel, ténnyel, és legalább annyira érdekes álhírrel megtűzdelve. Az író utólag, évekkel később rendezte a kéziratot, állítólag nem javítva azt (ami nehezen hihető, de hát higgyük el), de az biztos, hogy az álhíreket nem vette ki belőle, amik nagyon érdekesek, esetenként szórakoztatóak is:

„Himmler és Hitler állítólag kölcsönösen lelőtték egymást.” (1945. február 18.)

Lám, nyomorúságosan kilátástalan helyzetben egy álhír is jobb a valóságnál! Heltai az álhírekre utalva meg is jegyzi, hogy a napló leggyakoribb szava minden bizonnyal az „állítólag”.

Az író, vagyis egy író első gondolata amikor menekülnie kell, hogy mi lesz a könyveivel, a kézirataival, hova rejtse őket a várható pusztítás elől? Egy 20. századi bohém író pedig végveszélyben is gyakran álmodik lóversenyről, amíg lehet kártyázik, és nem tud lemondani a napi betevő szivarjairól, amit a napló tanúsága szerint barátai és ismerősei kitartóan szállítottak neki. A szivarokhoz hasonlóan humorérzéke, iróniára való hajlama sem hagyta el, bár ezt leginkább magának köszönheti:
„Lent voltam. Az alsó újságárusig és vissza, a kávéházban, körülbelül 50 csillagot számláltam meg. A Lipót körutat Tejútnak hívják, mert ott a legtöbb a csillag.” (1944. április 14.)
„Micsoda komikus dolog: a jámbor [Slachta] Margit testvér és a jó destruktív öreg Heltai Jenő!” (1944. november 2.) 
Heltai közismert személyiség volt, sokan ismerhették őt a korabeli lapokból vagy a színházakból, kávéházakból, de az ismertség akár halált is hozhatott a sárgacsillagos időkben. Mint „celebet”, az újságírók gyakran ostromolták körkérdésekkel, ez a műfaj annyira bosszantotta, hogy annak idején verset is írt róla:
„A fővárosi napilap
Egy-egy nagy problémát kikap
Rejtelmeidből, szörnyű Élet,
És megszületnek - nincs kímélet -
A körkérdések. (...)
 
A legvadabb járvány ma – tény ez –
A körkérdések” 
(teljes vers itt: ld. 212. pont)
Hegedűs Géza feljegyzése szerint a háború előtt a Színházi Élet egyik körkérdésére, miszerint hol és mikor szeretne élni? Heltai azt válaszolta: „Itt és most, ha lehetne”


Ha kicsit is ismerjük Budának ezt a részét, vagy tudjuk kezelni az internetes térképeket, akkor különösen érdekes visszakövetni a napló helyszíneit. Elképzelhetjük az egykori statisztika parkot, amiben harckocsik „parkoltak”, a Regent-házat a pusztulása előtt, belegondolhatunk abba, hogy Bárdos Lajosék csak néhány száz méterrel odébb laktak a Margit körúton, de vajon milyen lehetett akkor felsétálni tőlük a Keleti Károly utcába egy védett vagy csillagos házhoz? Vagy képzeletben elkísérhetjük Jávor Pálékat az egykori villájukból, akik az árja-párja intézkedések és Jávor szókimondó személyisége miatt voltak halálos veszélyben, és esetleg visszakereshetjük a korabeli sztár Zilahy Irén bombatámadásban elpusztult házának helyét, melynek romjai alatt halt meg a tulajdonos.

Bár a naplóban nem esik szó róluk, mert nem tartoztak Heltai baráti körébe, de érdemes megjegyezni, hogy ugyanebben a térben és időben volt jelen a környéken Kálnoky László, Vas István, Ottlik Géza is. Ők a Regent kávéházban, a Baka utcában, a Rózsadomb kávéházban és a Sztambul kávéházban lesték a híreket, majd az ostromot Ottlik pasaréti villájában vészelték át. Gyarmati Fanni is Buda ezen részén bujkált ekkor, és errefelé találkozott a munkaszolgálatra behívott Szerb Antal is utoljára Nemes Nagy Ágnessel.

Az efféle kortársi, szemtanúi beszámoló olvasása mindenféle írói fikciónál hátborzongatóbb. A mai olvasó ugyanúgy végigizgulja a könyvet, mintha az egy képzeletbeli történet lenne, még akkor is, ha pontosan tudja, mi lesz a vége, mi is történt akkor és miért, de így is ott van a mi lett volna ha…. ó ha tudták volna… érzése. És olvasás közben ott toporzékol bennünk a bábjátékot néző óvodás, aki legszívesebben bekiabálna, hogy vigyááázzzz, vigyááázzzz, ott van mögötted!
„A valóság nyomon követi az emberi fantáziát, az élet a kitalálást.” (1944. november 29.) 
Meg kell említeni azt is, hogy kiábrándító ahogy Heltai az ostrom alatti nemi erőszakot megítéli, amit egyáltalán nem lát olyan nagy problémának. Az „ünnepeltetés” kifejezést használja rá, mintha a nők az erőszakot önként vállalták, várták volna, már-már éppen hogy csak a ma is divatos „minek ment oda?” mondat hiányzik. Bár előfordult, hogy pont az ő fellépése miatt nem érte bántalmazás a pincékbe húzódókat.

A naplót olvasva azt éreztem, hogy bár sem a műfaj, sem a téma nem új, nem eredeti, és bár vannak ennél sokkal kimunkáltabb ostrom- vagy üldöztetésnaplók, visszaemlékezések (Polcz Alaine, Gyarmati Fanni, Szép Ernő, Vas István, Kováts Judit), de mégis új színt és új hangot hallhatunk olvasás közben. Ami a hangokat illeti, Heltait végigüldözi a rádióból saját műve, a negyven évvel korábban írt "János vitéz" című daljáték, ami ezek szerint 1944-45 Egmont nyitánya lehetett.
„A napok siváran telnek el, reggeli után az ebédet, ebéd után a vacsorát, vacsora után az alvást várom. A munkához nincs türelmem. Emberek jönnek, csácsognak, én is csácsogok, ez nagyon fáraszt. Ezt az értelmetlen naplót írogatom, ez alatt az idő alatt írhattam volna valami rendes dolgot is, ha eszembe jutott volna. Ma úgy érzem, soha többé nem írok semmit. Az ember sohasem tudja, mikor fejezi be összes műveit.” (1944. május 8.)
Szerencsére nem 44-ben fejezte be, hanem jóval később. 1957-ben, 86 éves korában halt meg, ágyban, párnák közt, aminek gondolata nem őt, hanem a János vitéz eredeti költőjét bántotta.


Heltai Jenő: Négy fal között. Naplójegyzetek 1944-1945 – Bp.: Magvető Kiadó, 2017.


A felhasznált fotók az internetről származnak.

2017. szeptember 13., szerda

Kertben élni és szeretni

 
Művészek, tudósok házában, műtermében vagy kertjében járni mindig nagyon izgalmas dolog, mert mi olvasók, műélvezők, rajongók azt reméljük, hogy beszippanthatunk valami eredetit a helyszínen, megérthetünk valamit az alkotó ember titkából. Legutóbb egy tihanyi kirándulás után Zsuzsa térképezte fel Borsosék egykori kertjét és a kertről szóló könyvet, én pedig nemrég Rousseau gyümölcsfái alatt heverésztem Chambéry környékén. A heverészés szó szerint értendő, a múzeum nyugágyakkal segítette elő, hogy a látogatók ellazulhassanak. 

A fotók kattintásra nagyobbak lesznek!
„Az elmélkedő elvonultság, a természet tanulmányozása, a világegyetem szemlélése mindig arra készteti a magányost, hogy a dolgok teremtője felé forduljon, és édes nyugtalansággal keresse mindannak a célját, amit lát, s mindannak az okát, amit érez.” (JJ. Rousseau: A magányos sétáló álmodozásai: Harmadik séta)
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) tizenhat évesen ismerte meg a nála tizenkét évvel idősebb Madame de Warens-t, aki befogadta őt, tanította, gondoskodott róla, Jean-Jacques pedig beleszeretett. Néhány évvel később a vonzalom kölcsönössé vált. 
„Hangja hízelgő és lágy, tekintete édes, mosolya angyali, szája mint az enyém; nem mindennapi szépségű, hamvasszőke haját hanyagul homlokába fésülte, amitől különösen ingerlővé vált. Termete apró, sőt kicsiny, törzse kissé zömök, ha nem is formátlan; lehetetlen azonban az övénél szebb fejet, keblet, kart és kezet látni. (…) Első pillanattól fogva a legmeghittebb családiasság volt közöttünk, s ez megmaradt ő élete végéig. Kicsi lett az én nevem, Mama az övé; Kicsi és Mama maradtunk akkor is, amikor az évek múlása szinte elmosta közöttünk a különbséget. Azt hiszem, ez a két név csodálatosan kifejezi beszélgetésünk hangját, viselkedésünk egyszerűségét s mindenekfelett szívünk kapcsolatát." (JJ. Rousseau: Vallomások)
Jean-Jacques mentségére szól, hogy saját édesanyja meghalt az ő születésekor, és bár apjával szeretetteljes kapcsolata volt, ifjúkori vándorévei meglehetősen zaklatottak voltak, nem véletlen hogy Warensnénál talált menedéket. A szavojai Chambéry városában éltek, és mivel mindketten vonzódtak a botanika iránt, eleinte egy kis városi kertet béreltek, később pedig a város környékén kerestek olyan kertes házat, ahol a nyarakat eltölthették teljes elvonultságban.


„A külvárosi kert nem volt eléggé falusias: házak és más kertek övezték, hiányzott belőle a vidéki magány varázsa. (…) Kihasználva a város iránt érzett utálatát azt indítványoztam, hagyjuk el egészen a várost, telepedjünk meg kellemes magányban valami kis házban, amely eléggé távol esik, hogy az alkalmatlankodók ne találjanak oda. (…) Némi keresgélés után kikötöttünk Charmettes-ben, Conzié birtokán, Chambéry határában, de annyira elrejtve és magányosan, mintha száz mérföldnyire lenne tőle. Két elég magas domboldal közt kis völgy húzódik északról délnek, mélyén fák és kövek közt víz folyik az árokban. A völgy hosszában a domboldalon elszórtan néhány igen kellemes ház azok számára, akik szeretik a kissé vad és rejtett menedéket. (...) Nagyon lakályos házacska. Előtte teraszos kert, fölötte szőlő, alatta gyümölcsös, szemközt kis gesztenyeliget, közelben forrás, fentebb a hegyen legelő az állatok számára - egyszóval minden, ami csak kell az olyan falusi háztartáshoz, amilyent létesíteni akartunk. Amennyire az időre és dátumokra emlékezni tudok, 1736 nyarának végén vettük birtokunkba. El voltam ragadtatva, amikor először háltunk ott. Ó, mama! - szóltam drága barátnőmhöz, átölelve, a meghatottság és öröm könnyeivel árasztva el - ez a boldogság és ártatlanság tanyája. Ha itt sem találjuk meg mind a kettőt, ne keressük sehol.” (Vallomások)
Első látogatásukkor történt, hogy a hordszékből kiszálló Warensné rácsodálkozott az éppen virágzó télizöld nevű növényre, és ez a jelenet mélyen beivódott Rousseau emlékezetébe. (Hogy méltók legyünk a botanikus hagyományokhoz jelzem a Kis Meténgről van szó, azaz a Vinca minorról). A hordszék megtekinthető a múzeumban, a télizöld pedig Les Charmettes jelképe lett, minden prospektusban és weboldalon feltüntetik. 
A pár több éven át töltötte itt a nyarakat, Rousseau későbbi műveiben is szívesen emlékezik vissza életének erre az időszakára: 
„Életem rövid boldogsága kezdődik itt, azok a békés, de röpke pillanatok, amelyeknek jogán elmondhatom, hogy éltem. (…) A kelő nappal keltem, és boldog voltam, sétáltam, és boldog voltam, mamát láttam, és boldog voltam, elváltam tőle, és boldog voltam, megjártam az erdőt, a domboldalt, bolyongtam a völgyben, olvastam, lustálkodtam; eldolgozgattam a kertben, szedtem a gyümölcsöt, segítettem a ház körül, és a boldogság mindenhová elkísért: nem kapcsolódott semmihez, bennem volt mindenestül és nem hagyott el egy pillanatra sem.” (Vallomások)
És bár itt jött ki rajta először az a furcsa rosszullétekkel jelentkező rejtélyes betegség ami egész életében kínozta és aggasztotta, de a kert elég életerőt adott neki ahhoz, hogy túllépjen a betegséggel kapcsolatos félelmein:
„Részem lett ebben a boldogságban, s tőlem telhetőén ki is használtam. Elmondhatatlan örömmel láttam az első rügyek kipattanását. Viszontlátni a tavaszt annyi volt, mint feltámadni a paradicsomban. Alig kezdett olvadni a hó, máris elhagytuk börtönünket, s elég jókor értünk a Charmettes-be, hogy élvezhessük a fülemüle első énekét. Ettől fogva nem hittem többé, hogy meghalok - és valóban különös: falun sohasem lettem nagybeteg. Gyakran szenvedtem, de ágynak nem estem soha. Amikor a szokottnál rosszabbul éreztem magam, sokszor mondtam: Ha úgy látjátok, hogy közel a halálom, csak vigyetek egy tölgy alá, s ígérem, jobban leszek.” (Vallomások)


Leírása szerint példás napirend szerint élt a vidéki házban, dolgozott, tanult, olvasott és szeretője társaságát élvezte. Szemléletes és érzelmes módon írja le ottani életüket, és saját viszonyát a természethez.
„Napkelte előtt talpon voltam minden reggel. A szomszédos gyümölcsösön át fölsétáltam arra a kellemes útra, amely a szőlők fölött a domboldalon egészen Chambéryig vezet. Itt sétálgatva imádkoztam. Nem csupán az ajkamat mozgattam: szívem őszintén kitárult a szemembe tűnő szépséges és szeretetre méltó természet alkotója előtt. (...) Elég nagy kört megjárva tértem vissza, közben érdeklődéssel és gyönyörűséggel szemléltem a környező falusi világot, az egyetlent, amelynek látványába szem és szív nem fárad bele soha.
(…) Rendszerint tejeskávét reggeliztünk. Ezt a napszakot töltöttük a legnyugodtabban, ekkor beszélgethettünk legkényelmesebben. (…) Egy-két órai csevegés után ebédig könyveimhez vonultam. (…) Déltájban letettem könyveimet; ha az ebéd még nem volt készen, meglátogattam barátaimat, a galambokat, vagy kerti munkával töltöttem a várakozás idejét. (…) Szép időben kétszer-háromszor hetenként a ház mögötti üde és sűrű lugasban kávéztunk, amelyet komlóval futtattam be, s a hőségben is kitűnően éreztük ott magunkat. Egy órácskát töltöttünk el zöldségeink és virágaink vizsgálatával és életmódunk megbeszélésével, hogy annál jobban élvezzük édességét. A kert végében még egy kis családom volt: a méhek. Sohasem mulasztottam el - gyakran mamával együtt - meglátogatni őket. (…) Ismét könyveimhez tértem, de délutáni elfoglaltságomat már nem nevezhetem annyira munkának és tanulásnak, mint pihenésnek és szórakozásnak. Ebéd után már nehezen viseltem a dolgozószoba szorgos munkáját, általában minden fáradság nehezemre esik a nappali hőségben. Kényszer nélkül és szinte rendszertelenül olvasgattam tehát, nem tanultam." (Vallomások)
Les Charmettes afféle csendes zarándokhely, turistatársaink Alphonse de Lamartine és George Sand is jártak a házban, utóbbi bejegyzést is tett a vendégkönyvbe. Időnként a város rendez itt kulturális programokat, a múzeum boltjában pedig kaphatóak Rousseau művei, még gyerekeknek szóló könyvek is vannak a filozófus életéről és a botanikáról. A kerttel kapcsolatos olvasgatás közben akadtam rá Stendhal „Minna von Wangel” című novellájára, amely részben itt játszódik. 

Rousseau élete során más helyekhez, kertekhez is erősen kötődött, ilyen volt az Ermenonville-i kastély, még inkább a Saint-Pierre sziget a Bienne tó közepén, de az első szerelmet és az első nagy találkozást a természettel Les Charmettes jelentette számára:
„A magány és a merengés szeretete együtt született szívemben az áradó és gyengéd érzésekkel, amelyeket táplálékul rendeltek. A világi forgatag és lárma csak elnyomja és visszafojtja őket, a csendtől és békétől felélednek és forróbbá lesznek. Nyugalomra van szükségem, hogy szeretni tudjak. Rávettem mamámat, hogy vidéken éljünk. Egy magányos ház volt a menedékünk egy kis völgy hajlatában; négy vagy öt esztendő alatt egy egész évszázadot éltem ott, s olyan tiszta és teljes boldogságot élvezhettem, hogy bűvös emléke ma is eltompítja sorsom minden szörnyűségét. (…) A vidékre vágytam: megkaptam; nem bírtam elviselni a szolgaságot: tökéletesen szabad voltam, sőt, több annál, mert a magam vonzalmait szolgáltam csupán, s nem tettem mást, mint amit akartam. Minden időmet édes gondok vagy mezei foglalatosságok kötötték le. Nem kívántam egyebet, csak hogy ez a drága állapot fennmaradjon. Nem féltem mástól, mint hogy nem tarthat sokáig (…)." 
( A magányos sétáló álmodozásai: Tizedik séta)
Felhasznált irodalom:
Jean-Jacques Rousseau: Vallomások - ford. Benedek István és Benedek Marcell – Budapest: Magyar Helikon, 1962.
Jean-Jacques Rousseau: A magányos sétáló álmodozásai - ford. Réz Ádám – Budapest: Európa Kvk., 1997.


A múzeum honlapja: La maison et Rousseau

2017. augusztus 28., hétfő

Kertben élni

B. Kéry Ilona Kertem

Mit jelent kertben élni?
Mindenek előtt azt, hogy ritkán kívánkozik az ember máshol lenni, legfeljebb egy másik kertben. Egy kisebben vagy nagyobban, egy híresben vagy - váratlan meglepetésként - egy szép ismeretlenben - olvasom balatoni kertünkben röviddel csomagolás előtt B. Kéry Ilona 1973-ban megjelent könyvében.

Idén hosszú volt a nyarunk, volt idő végre saját arcomra formálni a kertet, melyben először a szüleimmel kísérleteztünk szép és ehető növényekkel, később sógorom szaktudása tette gyerekbaráttá. Egy ideje mi vagyunk az ápolói s a rövid ittlétek eddig csak a gyors beavatkozásra voltak elegendők. A vágtató dzsungelesedés megfékezésére. Idén más volt a helyzet, lehetett kényelmesen levendulát és bergéniát telepíteni, nézni, vajon megered-e a bodza-bonsai és gyönyörködni a kis yucca filamentosa beindulásában, mely a bokrok tisztogatása közben szakadt ki az anyatőről s legnagyobb örömömre új helyén minden nap láthatóan nő egy kicsit.

Ahogy elgondolkodtam esténként a tennivalókon, folyton eszembe jutott egy könyv, amit még együtt olvastunk Anyámmal. Borsos Miklós szobrászművész felesége, Kéry Ilona írta a hetvenes években tihanyi kertjükről és nagyon nagy siker volt akkoriban. Emlékszem tv műsor is készült róla, amely az akkor egy teljesen távoli mediterrán vizualitás vonzó szellőjét hozta a magyar kiskertészek életébe.
Ahogy a szinkronitás nevű, életünket irányító csalhatatlan fenomén akarta most is, barátainkkal Tihanyban járva a Kogart Galériában sikerült beszereznem a könyvet.
Ennyi év távlatából nagyobb szélességben fogtam be ezt az olvasmányosan megírt, inspiráló munkát.

A könyv témája csak és kizárólag a kert és annak változásai. A házépítés, faültetés, bokortelepítés, sziklakertrakás. Még a második világháború pusztítását is a kert szemszögéből láttatja velünk a szerző. Az akkori kultúrális élet nagyságai is csak akkor bukkannak fel a kötetben, ha hoznak egy ritka facsemetét vagy verset írnak a kőkutyákhoz. Meglepő lehetett ez annak - s kicsit talán csalódás is -, aki a megjelenéskor valamiféle celeblektűrt várt.
Ez a fegyelem a titka azonban annak, hogy ma olvasva sincs mit leporolni. Nyelvezete nem avitt, a kertész mérhetlen tudásszomja nyomán felhalmozott szaktudása is kiállja az idők próbáját. Autentikus kertépítési koncepciója, szemelőtt tartva a helyi adottságokat, úgy tette a kertet és a házat (ami szintén Kéry elképzelései alapján készült) organikusan részévé a balatoni tájnak, hogy eredetiségében mégis utolérhetetlen maradt.

Borsos munkássága mellett, - aki akkoriban az egyik legmenőbb szobrászművész volt s kevesen tudják ma már, de a nulla kilóméterkő is az ő alkotása - Kéry Ilona "Buba" a múzsa és társ ezzel a nyaralóval az egyenrangú alkotó szintjére emelkedett. A mesteremberek, akik segítettek neki megvalósítani az egyszemélyes hobbikertészkedésen jóval túlmutató kreatív ötleteit, odaadóan, érdeklődve és tisztelettel követték éveken át. Nagy veszteség,  hogy ez a kert nem sorolt be világhírű társai a Maeght alapítvány, Monet és Cezanne nyilvánosan látogatható kertjei mellé. Szelleme tapodtat sem maradna el ezektől. Egy bejárható szabadtéri Borsos kiállítás a Kéry kertben nagy élmény lenne egy fülled nyári délutánon  a muzeologizált visszatekintés kiegészítéseként a levendula illatú Tihanyban. Az ingatlan azonban magántulajdonban van.
Aki ma arra jár, pillantást vethet a bejáratra és a kerítéshez bújt tuja ágait diszkréten elhúzva megpillanthatja a híres kutat. Hátborzongatóan olyan mint a könyv fotóin. De ez minden.
A szalagfüggönyök és az autó a beállóban már egy másik világ.

2017. június 19., hétfő

Prágai Tamás-díj Hegyi Zoltán Imrének

Kezdetben csak olvastuk egymás blogjait, örvendeztünk a közös pontoknak, eszmét cseréltünk  film, - könyv, - mangaélményeinkről. Később Zoli kollázsaimat látva remek verseket írt a munkáimhoz. Négyet is.
Megtiszteltetés volt eddig is, hogy ílymódon alkalmi szerzőtársunkká szegődve alkotótársakká váltunk a Mátrixban.
Ötvenedik éve küszöbén  a Cédrus Művészeti Alapítvány Napút-műhelye első verseskötete megjelentetésével köszöntötte és Prágai Tamás-díjjal jutalmazta a hardcore kultúrafogyasztó slammer-irodalmárt.

Sok szeretettel gratulálunk ezúton is a Könyvvizsgálók és az Irodalmi szabad rablás blogok szerzőjének!

2017. május 22., hétfő

És nekünk...?

Sacha Batthyány: És nekem mi közöm ehhez? Helikon, 2016


fotó SRF. ch

Vakondok a történelem járatában

 

Magyarul hangzó nevek automatikusan felkeltik az ember érdeklődését külföldön.
Így volt ez akkor is, mikor felfedeztem és olvasni kezdtem Sacha Batthyány cikkeit a napilapban, amit járatunk. Jókat ír mindenféléről, egy ideje Amerikából tudósít. Kedvelem társadalmi, politikai és kultúrális vonatkozású írásait. Mint később kiderült, Zürichben született ötvenhatos magyar kivándorlók gyerekeként 1973-ban.
Tavaly felbukkant a tévében is; kedvenc műsoromban frissen megjelent kötetéről kérdezték. 
Und was hat das mit mir zu tun? És nekem mi közöm ehhez? a címe.

Egy nap egyik kolleganője a szerkesztőségben „jó kis családod van neked“- megjegyzéssel orra alá dugott egy cikket egy mészárlásról, mely nem sokkal a második világháború befejezése előtt történt a Batthyány család birtokán Rohoncon (Rechnitz). Címe a Pokol vendéglátója s a képen helyi nácik társaságban a szerző nagynénje, Batthyány Margit, született Thyssen-Bornemissza.
Az újságíró feldolgozta az esetet egy német magazinban, de érezte, hogy muszáj tovább mennie és alaposabban végiggondolni, milyen kihatásai vannak ennek az eseménynek az utódokra, a saját életére. A saját kapcsolataira. Pszichológus segítségét is igénybe vette és egy analízis során rádöbbent, hogy a családi karma létezik.
Elkezdte kérdezgetni a családtagjait. Szétágazó rokonságában évtizedes rituálék határozzák meg az együttlétet. Az első szelíd hárításokat erélyes rendre utasítások követték, de már nem volt visszaút a normalitásba, muszáj volt tovább túrni és a férfi útnak indult, hogy végére járjon a történetnek. Nagymamája naplója újabb adalékot adott a nyomozás folytatásához. Fizikai fájdalommal jár olvasni ezt a könyvet. Nemcsak egy jómódú magyar nemesi család története ez, hanem mindannyiunké. Közös magyar, európai történelmünk sötét epizódja kerül mélyen eldugott rejtekéről minden bűzével együtt a napvilágra. Batthyány kíméletlenül szembenéz az általa  „vakondokság“nak nevezett viselkedéssel. A félrenézés, elsündörgés gyakorlatával. Hosszú gyaloglása a múltba óhatatlanul generálja az olvasóban is az örök kérdést: hogy viselkedtem volna én ebben a helyzetben? Hogy viselkednék most egy ilyen helyzetben?
Lakner Zsuzsa

 A Rohonci úton


Amikor tavaly megjelent Sacha Batthyány könyve, felületes tájékozódás után úgy döntöttem, nem fogom elolvasni, mert bizonyára nem több ez egy újabb holokauszt-történetnél. Idejön egy nyugati újságíró aki megpróbálja azt, ami a történészeknek és az igazságszolgáltatásnak eddig nem igazán sikerült: felkutatni a rohonci mészárlás körülményeit. 

Annak idején idegenkedve olvastam a Margit grófnővel kapcsolatosan felröppent híreket, nem értettem ilyesmit miért nem lehet egyértelműen felgöngyölíteni.  Ez gyakran eszembe jutott miközben sokat gyalogoltam Szombathelyen a Rohonci úton, Vas megyében, ahol egyébként nagy kultusza van a Batthyány családnak. A mentségükhöz szükséges tényt ahogy Sacha, én is hamar megtaláltam: Margit valójában nem is Batthyány volt, hanem Thyssen-Bornemisza.
… meghatároznak bennünket azok a dolgok, amik a születésünk előtt történtek. Méghozzá minden idegszálunkban. (…) Ez az az örökség, amiről beszélünk. Ne félj tőle.
Tehát ez az az könyv, amit nem akartam kézbe venni, de amikor Zsuzsa ajánlotta, mondván ez nagy élmény volt számára, mégis elolvastam. Azért írjuk meg most mindketten a benyomásainkat – párhuzamosan, a másik szövegét nem látva – hogy mások is olvassák el.

Ha sikerült volna Batthyánynak irodalmi művet alkotnia, azt mondanám rá, hogy könyve egy tényfeltáró fejlődésregény. Utazás keresztül-kasul családja és mások történetében. Sor kerül tényleges utazásokra is. Szibériától Dél-Amerikáig, onnan pedig Kistarcsáig. Nem csak a címben feltett kérdésre keresi a választ, hanem sok egyébre is. Megakadályozhatunk-e bizonyos cselekményeket, bűnöket? Jogunk van-e felmenőink életét mai szemmel vizsgálni, abban kutakodni és ítéletet mondani felettük? Megbolygathatjuk-e egy idős zsidó nő emlékeit azzal, hogy az igazságot elé tárjuk? Érdemes-e kétségeinket továbbadni gyerekeinknek, és ha igen, hasznosítani tudják-e ezt ők majd hasonló helyzetben?
… az édesanyám is, mindannyian vakondok lettünk. Vakondcsalád. Visszahúzódtunk. Semmiben nem hittünk többé. Nem gondolkodtunk tovább a következő óráknál. Ez volt az egyetlen módja a túlélésnek.

Miközben a szerző jön-megy a világban és keresi a válaszokat, hatalmas utazást tesz önmagán belül is. Kapcsolatai és vergődései valamennyiünk számára ismerősek lehetnek. Jómagam nem tudok a korszakban történt hasonló családi történetről, inkább olyasmikről van tudomásom, amikre büszke lehetek, de valójában én is az utóbbi időben kezdtem el érdeklődni a felmenőim élete iránt. És nem a tények, vagy a külsőségek érdekelnek igazán, nem az hogy ezt vagy azt a tárgyat ki mire használta, hogyan ünnepeltek, milyen házban laktak. Sokkal inkább az, hogy adott helyzetekben, amelyek 20. századi rettenetes történelmünknek köszönhetően behálózták a mindennapjaikat, hogyan viselkedtek, döntöttek, mit érezhettek, és mindezekből mit kellene nekem levonni és továbbhagyományozni. Mikor kell bátran viselkedni és szembemenni a lehetetlennel, észrevenni hogy ideje félreállni, vagy ahogy a nagyapám tette, családostul leugrani egy robogó vonatról.
Egész Európában galambokat etettek, parkokban ültek nagy platánfák árnyékában, és babakocsiban tolt, idegen kicsinyek haját simogatták. Ötven évvel azelőtt fegyőrök voltak, katonák, titkosrendőrök, besúgók, kihallgatásokat vezettek, kínoztak, gyilkoltak, szigorúbb büntetéseket kértek, és jegyzőkönyveket írtak…

Nagyon jó együtt bolyongani Sacha Batthyánnyal, bár ha néha nehéz követni, hogy éppen kiről van szó és milyen dokumentumot olvasunk, mi a valóság és a fikció, de mindenesetre érdemes megpróbálni.

Utóirat: azt tudtátok, hogy Zürichben mar a nyolcvanas években felhajtották a póló gallérját?
Draskovich Edina


2017. május 16., kedd

Folytonosság Kovácséknál

A Négyszoba Galériában ma volt Tundó Klára, Kovács Mihály Mór és Kovács Tamás "Folytonosság" című kiállításának megnyitója. A kiállítást Beke László művészettörténész nyitotta meg, Borbiczki Ferenc színművész közreműködésével.
A tárlat 2017. június 8-ig tekinthető meg Wesselényi utca 17. szám alatti galériában, hétköznapokon 14.00-18.00 óra között.

Íme néhány fotó a megnyitóról:
Passuth Krisztina és Kovács Mihály Mór


2017. április 10., hétfő

Felhívás

2006 júniusában nyitotta meg lovasi galériáját a Nagy Gyula Művészeti Alapítvány.
A kuratórium a festőművész (1922-1966) hagyatékának őrzése és ápolása mellett célul tűzte ki a a régió művészei, valamint kortárs magyar és külföldön élő magyar származású alkotók munkásságának bemutatását is. 40-45 esemény zajlott a kiállítótermekben és a tágas kertben; könyvbemutatók, koncertek, képzőművészet, gyerekprogramok. Lovas és a Balaton kultúrakedvelői mellett az ország távolabbi pontjairól is rendszeresen érkeztek vendégek.

A kuratóriumi tagok, önkéntes segítők és lelkes művészetbarátok pályázatokból és a helyi önkormányzat szerény támogatásából tartják fenn az intézményt.
Sajnos idén a pályázati források radikális csökkenése következtében veszélybe kerültek a működéshez szükséges feltételek, ezért a vezetés a művészetpártoló közönség támogatását kéri elmaradt rezsiköltségeink kifizetéséhez és a tovább működéshez.

Az alapítvány köszönettel fogad minden csekély hozzájárulást az alábbi számlaszámra.
MKB Bank :10300002-10286732-49020019
Adószószám: 19380575-1-19
Bírósági nyilvántartási szám: 1453


Bepillantás a galéria katalógusába.

2017. március 21., kedd

Sziget számítógéppel

A minap a szigetszetmiklósi Sziget kiállítás apropójából rövid beszélgetésre invitálták Zsubori Ervin alkotótársunkat a DunaMédia TV szigetszentmiklósi stúdiójába. Haeffler András igazi érdeklődést mutató kérdéseire válaszolva 33 percben mesélt az elektrografikáról, beavatta a nézőket az Árnyékkötők csoportosulás történetébe és mesélt az alkotó Zsubori Ervinről is, akit - mint kiderült - Szigetszentmiklóson még nem is ismertek olyan sokan.
Mostanáig.

2017. február 14., kedd

Sziget

A szigetszentmiklósi Városi Galériában március 9-én 18 órakor nyílik
Gábos József, Géczi János, Kováts Borbála, Susanna Lakner, Láng Eszter, Lieber Erzsébet, Mózes Katalin, Székelyi Katalin és Zsubori Ervin közös kiállítása.
A"sziget" fogalmát körüljáró munkákat válogatta és a
kiállítást megnyitja S. Nagy Katalin művészettörténész

Mindenkit szeretettel várunk!
Szigetszentmiklós, Tököli út 19.
Nyitva március 30-ig,  hétfőtől péntekig 11-18 óráig,
szombaton 9-13 óráig.

2017. január 21., szombat

Vic Gentils

Egy kicsit rendhagyó lesz a bejegyzés, de nem tudtam ellenállni a kísértésnek. Rokon lélekre akadtam, már ami esetleg a szobrászatot illetheti.
A közösséget egyrészt a groteszkben vállalom, másrészt a talált tárgyak felhasználásában. Igaz, még nem tartok ott, hogy ez feltűnő legyen, de igyekszem.
A bejegyzés szokatlansága pedig az, hogy a kevés adat miatt a Wikipédiából vettem át munkájának jellemzését, ahol három nyelven is szerepel.

Eredetileg Victor, Albert a neve, de Vic  pogány lovagnak jegyzik (Vic Gentils), amely már részben jelzi is szellemiségét és a megkapott lovagi címet. Született 1919 április 18-án Ilfracombe (Anglia), meghalt 1997 február 27-én Aalst-ban. Szobrász és festőművész, belga, flamand. Festőművészként tanult, de hamar kiderült, hogy a térbeli, összeszerelt munkák foglalkoztatják igazán, domborművek, szobrok. 1960-tól készíti használt, eldobott anyagokból műveit. A stílusával jellemzően nehezen tudnak mit kezdeni a róla szóló ismertetések, felmerül a szürrealizmus, a belga új realizmus, eklektika, absztrakt. Véleményem szerint -és erre bizonyítékok a képek- mindez lepereg róla az egyéni látásmód miatt. Szívesen dolgozik fával, de más anyagokat is felhasznál, zongorák darabjait,
székek és bútorok lábait díszléceket, talált tárgy-részleteket.
Egyik fő művének tartják, az Ensor et ses squelettes veulent se chauffer tisztelgés az oostendei mester előtt. A híres festmény és rézkarc háromdimenziós megvalósítása. 
Több sakktábla-készletet is kivitelezett, mindegyik külön saját formarenddel rendelkezik. Vic Gentile bizonyára kapott inspirációt a maszkoktól és álarcoktól. Vidám fanyar humor és éleslátás jellemzi az anyagi világ és az emberek iránt.

Úgy gondolom a korszakot, az eltelt időt, az értelmezés sokszínűségét elgondolkodtatóan illusztrálják a képek.
Egy szubjektív megjegyzés a végére, azt a légkört, szellemiséget, amit Vic Gentils képvisel nem lehet megragadni a szokott szókészlettel, csak az egyéniség megjelenésének formáiként.

2017. január 12., csütörtök

Egy kerek szám jegyében

Társalapítónk, kedves barátunk és alkotótársunk Turbuly Éva a karácsonyi forgatag idején perdült hatvanadik évébe. A nevezetes alkalomból  Rakovszky Zsuzsa költő, író, műfordító köszöntötte őt a Soproni Szemle lapjain.

Öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a Soproni Szemle felkérésére én köszönthetem Turbuly Évát hatvanadik születésnapja alkalmából. 
Ha nálunk is szokásban lenne, hogy a szerző könyve elő - vagy utószavában a szerző felsorolja mindazokat, akik munkájában segítették, akkor az én írásaim jelentős részében ennek a listának alighanem Turbuly Éva állna az élén. 
Évát a levéltárban ismertem meg, ahol anyagot gyűjtöttem (és akkor annyit tudtam róla, hogy a kiváló költő, Turbuly Lilla nővére). Az általa vezetett levéltárnak igen sokat köszönhetek, könnyű volt hozzáférni minden szükséges anyaghoz, mind a régi napilapokhoz, mind a levéltár kiadásában megjelent forrásanyagokhoz. Például Faut Márk és Klein Menyhért 1526 –1616-os krónikájához, amely rendkívül sokat segített egy ugyanebben a korban játszódó regény, A kígyó árnyéka megírásában. Vagy Schlachta Etelka 1840-es években írott elragadó naplójának köteteihez, ehhez az „életből vett” magyar Jane Austen regényhez, amelyből korábban, egy régi Soproni Szemlében már jelentek meg részletek, de mára a Levéltár támogatásával Katona Csaba a teljes anyagot sajtó alá rendezte. Éva hívta fel a figyelmemet Becht Rezső emlékirataira is, amelynek jóvoltából a századfordulós Sopron elevenedik meg egy költő érzékenységén átszűrve. Éva kulcsszerepet játszott két olyan munka megjelentetésében, a publikálás kiadói és anyagi hátterének megteremtésében, amelyek a soproni utcák, házak és emberek jobb megismerését segítik: a Sopron házai és háztulajdonosai 1488–1939 című kötetre és Sopron város történeti atlaszára gondolok itt.
Kiadói tapasztalatai, széles körű olvasottsága és kiváló irodalmi érzéke adhatták az ötletet egy saját kiadó, az Artemisz könyvkiadó létrehozására. Ebben a vállalkozásban én is részt vehettem: lévén az írás magányos munka, igen jól esett egyutt tervezgetni, kitalálni, hogy mit is kellene kiadnunk. Éva energiája és lelkesedése nemcsak fordításokra, hanem saját munkákra is ösztönzött, például egy régi, kedves tervem megvalósítására, egy gyerekeknek szóló verses füvészkönyv megírására. A kiadó célja az volt, hogy értékes, ugyanakkor nagyobb olvasói érdeklődésére számot tartó munkákat adjon ki, például olyan, nálunk kevésbé ismert, de klasszikusnak számító 19. századi angol szerzőtől, mint Elizabeth Gaskell, vagy egy korábban lefordítatlan Dickens-művet. Az érdemi munkát, a szervezést, a nyomdával való tárgyalást és a terjesztést természetesen Éva végezte. Eleinte jóformán teljesen családi vállalkozás volt ez a kis kiadó, vagyishogy leginkább Éva családjáé, mert Lilla is besegített a szövegszerkesztésbe, Éva nagyfia és nagylánya pedig a tördelésbe és egyéb számítógépes műveletekbe, de később Éva felfedezett egy nagyszerű illusztrátort, Lakner Zsuzsát, és egy kiváló fiatal fordítót is, Signorella Gabriellát, aki a Dickens-kötetet fordította.
Bár úgy tudom, Éva egy Zala megyei faluban, Gutorföldén nőtt föl, Zalaegerszegen járt gimnáziumba, és miután végzett az ELTÉ-n, oda is tért vissza, az ottani levéltárban dolgozott igazgatóhelyettesként 1990-ig, és csak ezután érkezett Sopronba, azóta, úgy tűnik, lelkes soproni lett belőle, és szenvedélyesen érdekli a város múltja. Gyakran előfordul sajnos, hogy fiatal korunkban elfelejtjük kifaggatni szüleink generációját a születésünk előtt történtekről, és később keservesen megbánjuk ezt a mulasztást. Éva ezt az elveszőfélben lévő múltat igyekszik megmenteni számunkra, amikor a Soproni arcok sorozatban életinterjúkat készít a város idősebb kort megért, ismert személyiségeivel vagy rokonaikkal, mivel, mint írja, „a történelmet leginkább egyéni sorsokon keresztül lehet megismerni”. Éva ezekkel az interjúkkal igen sokat tett és tesz azért, hogy azok is árnyaltabb és hitelesebb képet kapjanak a közelmúlt történelméről, akik akkor még nem éltek: Galavics Géza és Dávid Ferenc művészettörténészekkel, Kubinszky Mihálynéval, Házi Jenő leányával és unokájával, és másokkal készült beszélgetéseket olvasva emlékeink mozaikjaiból összeálljon a sok évtizeddel ezelőtti Sopron képe.
Sajnos, nem lévén sem történész, sem levéltáros, Éva kutatói munkásságát nem vagyok hivatva érdemben értékelni. A személyiségét viszont igen: bámulatosnak találom a műveltségét, a sokfelé irányuló érdeklődését, szervezőkészségét, azt, hogy mer mindig valami újba kezdeni, érett fejjel új dolgokat tanulni, legyen az az olasz nyelv vagy az értékbecslés. Annyi fiatalos energia van benne, hogy bevallom, nagyon meglepett, amikor megtudtam, milyen „kerek számú évforduló” megünneplésére készülünk. A kitűnő költő, Mesterházi Mónika egy verssora jutott róla eszembe: ő egy másik költő-kolléga szintén kerek számú születésnapjára írt, és abban szerepel ez a sor: „huszonhét lesz hatvanadikán”. Ha jól tudom, Éva születésnapja december huszonegyedikén van, szóval kis változtatással én így alkalmaznám rá az említett verssort: „huszonegy lesz hatvanadikán”. Szívből gratulálok, és még sok izgalmas munkával töltött évet kívánok neki!


Ezúton csatlakozunk és mondunk köszönetet mi is a remek könyvekért, amit lelkesedése és nagylelkűsége meleg takarójának biztonságában megalkothattunk a Artemisz Kiadónál.

A "Saját levében" bemutatóján a 2012-es Arnolfini Fesztiválon2016. december 28., szerda

Színházról és rólunk


Változnak az idők, halad szépen előre a technikai fejlődés, de mintha nem tudna ezzel lépést tartani a technikai eszközök használatának kultúrája. Az már természetes, hogy a közösségi közlekedésben résztvevők úgy gondolják, az utazók valóban egy közösséget alkotnak: családot, baráti kört, vagy valami hasonlót, következésképpen a buszokon, villamosokon mindenkit mindenről tájékoztatni kell. Ennek legjobb módja, ha üvöltve, vagy legalább hangosan telefonálnak. Feszülten figyel az utazóközönség, hogy vajon Joli mikor veszi észre, hogy Zoli már régóta mással pörög? („Nem mondoooood?!”), vagy hogy mennyi volt a tényleges nyereség X cégnél és mennyi vett ki a cégből az ügyvezető, névvel, telephellyel beleordítva a busz utasterébe. A vonatokon már lehetetlen olvasni, mert legalább ketten csacsognak sztereóban mellettünk, olyan témákról, mint hogy „Hol vagy?” „Itt vagyok.” „Na mizujs?” „Megyek haza.” „Jó, majd találkozunk!” „Majd beszélünk!” És a kedvenc nyitómondatom is mindig elhangzik, a „Na mondjaaaaad!” 

Úgy tűnik, mostanában a mobiltelefonok újabb sikeres terepfoglalást hajtanak végre, méghozzá a színházak nézőterein. Eddig csak bele-belecsörögtek az előadásba, vagy erőszakosan pittyegtek az sms-értesítések, de manapság már egyre több néző gondolja úgy, hogy előadás közben is muszáj hüvelykujját a világ információs ütőerén tartania. Az elsötétített nézőteret világító telefonok tarkítják, zavarva ezzel a telefonhasználó körül ülőket és talán a színészeket is. Nemrég az előttem ülő nő fotózta a mellette ülő hozzátartozóját, hosszasan, több beállítást próbálgatva, gondolom ebből született a "színházban anyámmal" című kép, a közösségi médiában természetesen azonnal megosztva. („Nahát! Megint színházban vagytok? - Igen! - Komolyan? Min? - Gogolon! - Őrület! - Lájk!”) Hálás voltam nekik, hogy nem szelfiztek, mert esetleg azon már én is látszódtam volna, hacsak nem kezdtek volna bele egy profi képkivágási eljárásba ott a jobb oldal, 6. sor 13. székében. 

Evés-ivás egyelőre csak módjával van a nézőtéren. Aki nem itta meg nap közben az ajánlott folyadékmennyiséget, vagy kiszáradt a szája a dráma okozta izgalomtól, az a nézőtéren folyamodik a sziszegős ásványvizes-palack kinyitáshoz majd a víz kortyolgatásához, de előfordul cukorka kicsomagolása is, celofánzacskóból, bár olyat még nem láttam, hogy valaki hűtőtáskával vagy popcornos vödörrel üljön be, de ez talán már csak hónapok kérdése. 

Kukorelly Endre: Országházi divatok; Schiff András: A zenéről, zeneszerzőkről, önmagáról
Kukorelly Endre többször utalt arra, hogy a színházi (és a parlamenti) kultúra alapja, hogy a széksorok közötti oldalazáskor ne a feneküket fordítsuk a székekből udvariasan felállók felé, mert ez a kulturális-világvég eljövetelének egyik legkézzelfoghatóbb jele. Schiff András egy komplett koncertetikai tanácsadót közölt egyik könyvében arról, hogyan viselkedjen a néző, ha valóban zavartalan előadást szeretne látni-hallani, így például aki felsőlégúti betegséggel küzd, ne menjen koncertre. Az ilyen jellegű tüneteket Ascher Tamás konkrét eszközökkel próbálja orvosolni, lásd Ascher-féle szopogatós cukorka. Mondanom sem kell, hogy valamennyien heves támadásokat kaptak ezek után.

Bízom benne, hogy valakik már elkezdték fejleszteni a home-theatre médiaeszközt, aminek használatával nem kell majd elmennünk a színházba, hanem otthon, elsötétített nappaliban nézhetjük az on-line előadást. Ez nálunk úgy megy majd, hogy zárt helyiségben helyezem el az akkumulátoroktól megfosztott mobiltelefonokat és a túletetett macskákat, leeresztem az összes redőnyt, kiírom a kapucsengőhöz a vízóra állását, üzenetet hagyok a katasztrófavédelemnek miszerint kiürítés esetén sem vagyunk itthon. A tapsot pedig elküldjük csatolt fájlban a művészek e-mail címére, amit ők letölthetnek akár már a meghajlás közben.

2016. november 20., vasárnap

Szelektív kukák Dél-Olaszországban

Mottó: "Te még zombi apokalipszis idején is szelektíven gyűjtöd a szemetet" 
Férjem mondása

A szerző, kedvenc kukáival

Valóban szívemen viselem a szelektív hulladékgyűjtés ügyét, így mikor az olasz csizma sarkára, Puglia régióba utaztunk, ott örömmel konstatáltam, hogy bevezették. Valószínűleg azonban csak utasításba adták, hogy mostantól mindenki gyűjtse szétválogatva a szemetet, de kukát vagy végrehajtási utasítást nem adtak ehhez a lakosoknak. Így jóformán nem lehetett látni két egyforma megoldást. Az alábbi fotókat szinte mind egyetlen kisvárosban, Polignano a Maréban lőttem. Természetesen Pugliát a kukákon kívül is érdemes megnézni, akinek módja van, utazzon el oda, de most csak a szelektív szemetesekre fókuszálunk. Lássuk meg a kicsi dolgokban a csodát!

Először azt hittük, ez a hivatalos verzió

De ez is lehetne

Itt már gyanakodtunk 
Háromszög alapon
Tengerre néző

Sikátorban

Házi barkács

Buhera

Beszéljenek a színek


Fapados...

...barátságtalan felirattal


Szögletes

Még lehet variálni

Egy másik városkában

Színvakoknak és olvasni nem tudóknak. A kuka helyzete is üzen
A kreatív
Állatok nyelik el a szemetet
Nektek melyik a kedvencetek?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...